پیامهای بهداشتی کنترل عفونت
پیام بهداشتی شماره  1 -  بهداشت دست        اینجا را کلیک کنید.   

پیام بهداشتی شماره  2 -  بهداشت دست         اینجا را کلیک کنید.    

پیام بهداشتی شماره 3 -  مواجهه شغلی        اینجا را کلیک کنید.    

پیام بهداشتی شماره 4 - مواجهه با بیمار هپاتیتی   اینجا را کلیک کنید.     

پیام بهداشتی شماره 5 - تفکیک زباله              اینجا را کلیک کنید.       

پیام بهداشتی شماره 6 - سفتی باکس         اینجا را کلیک کنید. 


 بیمارستان شهید بهشتی