بیمارستان شهید بهشتی
 

میزخدمت

ردیف عنوان فرایند مراحل گردش کار      مسئول مربوطه     شماره تماس  آدرس اینترنتی
1 پذیرش فلوچارت خانم فریدی 04137228888 داخلی 212   
2 ارائه خدمات اورژانسی فلوچارت خانم اسدی 04137234666  
3 ارائه خدمات تشخیصی فلوچارت      
4 ارائه خدمات بستری فلوچارت خانم اسدی 04137234666  
5 ارائه خدمات ویژه نوزادان فلوچارت خانم اسدی 04137234666  
6 ارائه تسهیلات زایمانی فلوچارت خانم اسدی 04137234666  
7 ارائه خدمات درمانگاهی فلوچارت خانم اسدی 04137234666  
8 ارائه خدمات جراحی فلوچارت خانم اسدی 04137234666  
9 تهیه و توزیع دارو و لوازم مصرفی پزشکی     فلوچارت دکتر ناجری  04137228888 داخلی 233       
10 ترخیص فلوچارت آقای بی غم  04137228888 داخلی 217