بیمارستان شهید بهشتی
 

خدمات قابل ارائه در واحد تحقیقات توسعه

خدمات قابل ارائه در واحد توسعه تحقیقات باليني
  • برگزاری جلسات مشاوره اپيدميولوژي و آمار
  • برگزاری جلسات مشاوره روش تحقيق و پروپوزال نويسی
  • برگزاری جلسات مشاوره مقاله نويسی
  • برگزاری جلسات مشاوره جستجوي منابع الكترونيكي در علوم پزشكي
  • برگزاری جلسات مشاوره و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويي
  • آموزش چگونگی استفاده از اينترنت
  • آموزش نحوه تهيه مقاله و تعيين مجله مناسب جهت ارسال مقاله
  • آموزش چگونگی ورود اطلاعات در نرم افزارهای آماری
  • آموزش استفاده از نرم افزارهاي SPSS, STATA, AMOS, Endnote