مشاوران واحد تحقیقات توسعه

 مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
  1. دکتر غلامرضا فریداعلائی (متخصص طب اورژانس-عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه)
  2. دکتر سکینه حاج ابراهیمی (متخصص ارولوژی-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
  3. دکتر جمال حلاج زاده (متخصص بیوشیمی بالینی-عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه)
  4. دکتر علی سلیمانی (متخصص اپیدمیولوژی-عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه)
  5. دکتر سعید پیروی (متخصص بیماری های داخلی-عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه)
  6. دکتر اللهوردی ارجمند (متخصص بیهوشی-عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه)   
 
 
 بیمارستان شهید بهشتی