کارشناس کنترل عفونت

 
نام : آرزو
نام خانوادگی : صالحی
مدرک تحصیلی: کارشناس  ارشد پرستاری
سمت : کارشناس کنترل عفونت
شماره تماس : 37228888 -041    داخلی 297
 بیمارستان شهید بهشتی