بیمارستان شهید بهشتی
 

لیست رشته های معاونت آموزشی

 

 

کل تعداد دانشجویان فعال در بخش های مقطع تحصیلی ترم نام رشته
پسر دختر
44 16 28 اتاق عمل- اورژانس کارشناسی 4- 5 اتاق عمل
11 4 7 آزمایشگاه کارشناسی 7- 8 علوم آزمایشگاهی
61 17 44 جراحی زنان- اتاق عمل- زایشگاه- نوزادان-  -post partum کارشناسی 2- 3- 4- 5- 8 پرستاری
21 14 7 اورژانس کادرانی 4 فوریت پزشکی
47 0 47 - درمانگاه مامایی- جراحی زنان نوزادان-LDR کارشناسی ناپیوسته 2- 4 مامایی
184 جمع کل دانشجویان نیمسال دوم 1402-1401
 

 
نام رشته ترم مقطع تحصیلی فعال در بخش های تعداد دانشجویان کل
دختر پسر
پرستاری 3، 5، 7 کارشناسی جراحی زنان، سزارین، Post CCU، کودکان، اورژآنس، NICU، نوزادان
 
52 44 96
علوم آزمایشگاهی 7 کارشناسی آزمایشگاه
 
10 7 17
اتاق عمل 5،3 کارشناسی اتاق عمل
 
25 14 39
هوشبری 4 کاردانی اتاق عمل
 
13 2 15
فوریت پزشکی 4 کاردانی اورژانس، کودکان
 
- همه 29
جمع کل دانشجویان نیمسال اول تحصیلی 98-97 196