بیمارستان شهید بهشتی
 

لیست رشته های معاونت آموزشی

 

 

 
نام رشته ترم مقطع تحصیلی فعال در بخش های تعداد دانشجویان کل
دختر پسر
پرستاری 3، 5، 7 کارشناسی جراحی زنان، سزارین، Post CCU، کودکان، اورژآنس، NICU، نوزادان
 
52 44 96
علوم آزمایشگاهی 7 کارشناسی آزمایشگاه
 
10 7 17
اتاق عمل 5،3 کارشناسی اتاق عمل
 
25 14 39
هوشبری 4 کاردانی اتاق عمل
 
13 2 15
فوریت پزشکی 4 کاردانی اورژانس، کودکان
 
- همه 29
جمع کل دانشجویان نیمسال اول تحصیلی 98-97 196