پرسنل کتابخانه

پرسنل کتابخانه : 
- خانم کبری جودیان کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

 
 بیمارستان شهید بهشتی