پمفلت های آموزشی

اورژانس : 
 - پمفلت تزریق انسولین 
- پمفلت خونریزی گوارشی
- پمفلت دیابت
- پمفلت زخم
- پمفلت سنگ کلیه
- پمفلت فشارخون
- پمفلت قرص برنج
- پمفلت مسمومیت با حشره کش ها
- پمفلت پیلونفریتزنان : 
- پمفلت پس از ترخیص بیماران سزارین
- پمفلت جراحی سیتوسل رکتوسل
- پمفلت حاملگی خارج از رحمی
- پمفلت سرکلاژ دهانه رحم
- پمفلت سقط جنین
- پمفلت کورتاژ تشخیصی
-پمفلت کیست تخمدان
- پمفلت هیسترکتومی 


رینوپلاستی
پمفلت خودمراقبتی پس از ترخیص
کودکان : 
- پمفلت آسم آلرژیک
- پمفلت اوتیت میانی 
- پمفلت اسهال
- پمفلت مسمومیت کودکان
- پمفلت فاویسم


مادران باردار :
- پمفلت پارگی زودرس کیسه آب 
- پمفلت دیابت بارداری 
- پمفلت پیلونفریت حاد در بارداری 
- پمفلت زایمان زودرس
- پمفلت عوارض پس از زایمان
- پمفلت فشارخون بارداری


نوزادان : 
-پمفلت کونژنکتویت
-پمفلت ROP

- پمفلت مکنیومی 
- پمفلت ایکتر نوزادی
- پمفلت پنومونی 
- پمفلت تب
- پمفلت تشنج
- پمفلت توصیه پس از ترخیص نوزاد
- پمفلت زجر تنفسی
- پمفلت زخم دهان
- پمفلت سپسیس
- پمفلت گریه شیرخوار-آرام سازی
- پمفلت مراقبت از نوزاد نارس
- پمفلت مراقبت آغوشی


-پمفلت اصول بهداشتی بیمارستان 
- پمفلت راهنمای بیمارستان

 
 بیمارستان شهید بهشتی