کارشناس ایمنی بیمار

نام : آمنه
نام خانوادگی : شمس
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سوابق : 
- از سال 96 تاکنون کارشناس ایمنی بیمار
- از سال 84 تا سال 96 سرپرستار بخش اطفال
- از سال از سال 79 تا 83 پرستار بخش اطفال
 بیمارستان شهید بهشتی