بیمارستان شهید بهشتی
 

تیم مدیریت آموزشی

 

 
 بیمارستان سازمانی پیچیده و پر خطر است و اداره موفق آن وابسته به مدیریت و رهبری هوشمند، ترویج کار گروهی و استفاده از خرد جمعی است. تیم مدیریت آموزشی براساس استانداردهای اعتباربخشی و با مشارکت کمیته های بیمارستانی در تعیین نقش های اجرایی هریک از مدیران، اعضای هیئت علمی و مسئولان بخشها و واحدها برنامه ریزی و نظارت می نماید. در این بیمارستان از سال 1396 و با آموزشی شدن بیمارستان، تیم مدیریت آموزشی با حضور معاون آموزشی،  مسئولین واحدها، ریاست و مدیریت بیمارستان به منظور تدوین اهداف آموزشی، بهبود کیفیت و توسعه آموزش بالینی تشکیل گردید.

شرح وظایف تیم مدیریت آموزشی:  کلیک نمایید
 
اعضای تیم مدیریت آموزشی
اعضا سمت
دکتر نوین سالاری ریاست بیمارستان
دکتر حق گشایی معاون آموزشی
دکتر آقاجری مدیر گروه پرستاری
دکتر لطیفی مدیر گروه بهداشت
دکتر حلاج زاده مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
خانم علیزاده مدیر گروه فوریت پزشکی و اتاق عمل
خانم پرتاش مسئول توسعه آموزش بالینی(EDO)
دکتر پورجعفر مدیر گروه تغذیه
خانم پرتاش مسئول اعتباربخشی آموزشی بیمارستان
خانم محمدی سوپروایزر آموزشی