بیمارستان شهید بهشتی
 

تیم مدیریت آموزشی

 

 
 بیمارستان سازمانی پیچیده و پر خطر است و اداره موفق آن وابسته به مدیریت و رهبری هوشمند، ترویج کار گروهی و استفاده از خرد جمعی است. تیم مدیریت آموزشی براساس استانداردهای اعتباربخشی و با مشارکت کمیته های بیمارستانی در تعیین نقش های اجرایی هریک از مدیران، اعضای هیئت علمی و مسئولان بخشها و واحدها برنامه ریزی و نظارت می نماید. در این بیمارستان از سال 1396 و با آموزشی شدن بیمارستان، تیم مدیریت آموزشی با حضور معاون آموزشی،  مسئولین واحدها، ریاست و مدیریت بیمارستان به منظور تدوین اهداف آموزشی، بهبود کیفیت و توسعه آموزش بالینی تشکیل گردید.

شرح وظایف تیم مدیریت آموزشی:  کلیک نمایید
اعضای تیم مدیریت آموزشی
سمت اعضا
ریاست بیمارستان دکتر مسعود آهنگری
معاون آموزشی دکتر فوزیه صناعتی
مدیر گروه پرستاری دکتر زیرک
مدیر گروه بهداشت دکتر عبدالله نژاد
مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دکتر هاشمی
مدیر گروه فوریت پزشکی و اتاق عمل آقای رحمانی
مسئول توسعه آموزش بالینی (EDO)
مدیر گروه مامایی
خانم پرتاش
مدیر گروه تغذیه دکتر ابراهیمی
مسئول اعتباربخشی آموزشی بیمارستان خانم پرتاش
سوپروایزر آموزشی خانم محمدی