بیمارستان شهید بهشتی
 

زمان بندی کارگاه ها

برنامه زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشی:1397
تاریخ تدوین: 97/05/17 تاریخ بازنگری بعدی: 98/04/17
بر اساس نیازمندی ها و تحلیل وضعیت مستمر به لیست کارگاه ها اضافه خواهد شد.
ردیف عنوان کارگاه نام مدرس تاریخ برگزاری نتیجه
1 کارگاه توجیهی و افتتاحیه معاونت آموزشی خانم دکتر حق گشایی
خانم محمدی
خانم جودیان
23مهر برگزار شد.
2 مدیریت نمونه های آزمایشگاهی آقای دکتر حلاج زاده 5آبان برگزار شد.
3 مدیریت استرس و حل مساله خانم شیدایی 18آبان
2آذر
برگزار شد.
4 کارگاه CPRپیشرفته آقای دکتر اعلائی 10آبان برگزار شد.
5 کارگاه عملی ترمیم و انواع بخیه خانم معقولی 1آذر برگزار شد.
6 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک آقای دکتر حلاج زاده 15آذر برگزار شد.
7 کارگاه پروپوزال نویسی آقای دکتر حسن پور دی 97  
8 کارگاه تداخل دارو و غذا خانم دکتر کوچک پور دی 97  
9 کارگاه روشهای نوین تدریس دکتر هاشمی پرست-دکتر لطیفی –خانم پرتاش-آقای مقصودی دی 97  
10 کارگاه تحلیل آزمون دکتر مسافری
 
دی 97  
11 طراحی پرسشنامه الکترونیکی دکتر لطیفی
دکتر حسن پور
بهمن 97  
12 مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزارEnd note دکتر حسن پور
حق گشایی
اسفند 97  
13 تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزارSPSS دکتر حسن پور
دکتر حق گشایی
اسفند97  
14 کارگاه کنترل ومدیریت درد در نوزادان و بزرگسالان
 
دکتر احمدی تیر98  
15 شایع ترین بیماریهای قلبی در بارداری دکتر اعظم پور خرداد98  
16 مهارتهای حرفه ای در پرستاری شامل اکسیژن ترابی،گاواژ،لاواژصحیح ،رگ گیری خانم محمدی، خانم علیزاده اردیبهشت 98  
17 گزارش نویسی خانم علیزاده-خانم قوی پنجه- آقای مقصودی اردیبهشت98  
18 اصول اخلاق پزشکی دکتر حسین زادگان فروردین98  
19 تیم در پزشکی واهمیت آن دکتر حسن پور- دکتر اعلایی تیر98  
20 برخورد صحیح با سوختگی ها دکتر احمدی خرداد98  
21 ترومبو آمبولی      
22 روش های نوین پرستاری خانم علیزاده-آقای مقصودی فروردین 98  
23 تغذیه و رژیم دکتر پیاهو فروردین98  
25 مراقبت های جراحی خانم جهان بان-خانم سلیمانی خرداد98  
           
 
 برنامه زمانبندی کارگاه های توانمند سازی اعضاء هیات علمی1397
ردیف عنوان کارگاه نام مدرس تاریخ برگزاری نتیجه
1 کارگاه آشنایی با اصول و روشهای ارزشیابی فراگیران در علوم پزشکی خانم دکتر هاشمی پرست
آقای دکتر لطیفی
خانم پرتاش
8خرداد برگزار شد.
2 کارگاه اخلاق حرفه ای ویژه اعضاء هیات علمی خانم شیدایی 10مهر برگزار شد.
3 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک آقای دکتر حلاج زاده 15آذر برگزار شد.
4 کارگاه روشهای نوین تدریس خانم دکتر هاشمی پرست-آقای دکتر لطیفی-خانم پرتاش-آقای مقصودی دی97
 
 
5 کارگاه تحلیل آزمون آقای دکتر مسافری دی97  
6 کارگاه طراحی پرسشنامه الکترونیکی آقای دکتر لطیفی
آقای دکترحسن پور
بهمن97  
7 مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزارEnd note آقای دکتر حسن پور-خانم دکتر حق گشایی اسفند 97  
8 تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزارSPSS آقای دکتر حسن پور-خانم دکتر حق گشایی اسفند97  


برنامه کارگاههای آموزشی( ویژه گروههای آموزشی)  98-99 : 
کارگاههای آموزشی برگزار شده 98 تا 99
ویژه گروههای آموزشی
نام کارگاه تاریخ برگزاری محل برگزاری گروه هدف مدرس
جستجوی منابع الکترونیک 20/11/98 سایت کامپیوتری معاونت آموزشی اساتید دکتر حلاج
تهیه فایل های مجازی در Articulate 13/11/98 سایت کامپیوتری معاونت آموزشی اساتید دکتر معصومی
آشنایی با آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی 17/10/98 مرکز مهارت های بالینی اساتید دکتر اعلایی
اخلاق در آموژش 14/9/98 سالن جلسات اساتید دکتر سیف
ارزیابی بالینی فراگیران 14/8/98 سالن جلسات اساتید دکتر علیزاده
دانش پژوهی آموزشی 6/6/98 مرکز مهارت های بالینی اساتید دکتر غفاری فر
متاآنالیز 12/6/98 مرکز مهارت های بالینی اساتید دکتر اصغری
داوری و نقد مقالات علمی 30/4/98 مرکز مهارت های بالینی اساتید دکتر غفاری فر
تولید محتوای الکترونیک 3/4/98 سایت کامپیوتری معاونت آموزشی اساتید دکتر معصومی
اخلاق در پژوهش 20/1/98 مرکز مهارت های بالینی اساتید دکتر سیف
مدیریت کار تیمی 4/2/98 مرکز آموزشی درمانی امیر دانشجویان و کارکنان بیمارستانها دکتر حق گشایی
مهارتهای ارتباطی 21/9/98 مرکز آموزشی درمانی امیر دانشجویان و کارکنان دکتر حق گشایی
مدیریت استرس 5/10/98 مرکز آموزشی درمانی امیر دانشجویان و کارکنان دکتر حق گشایی
کارگاه ویژه اساتید مشاور 17/12/99 مجازی (آدوب کانکت) اساتید خانم شیدایی
ژورنال کلاب کوید19 11/12/99 مرکز مهارت های بالینی اساتید دکتر تنومند
اخلاق در نشر 7/10/99 مجازی (آدوب کانکت)
http://webc.mrqums.ac.ir/akhlaghdarnashr/
اساتید دکتر سیف فرشید
اخلاق در پژوهش 30/9/99 مجازی (آدوب کانکت)
http://webc.mrgums.ac.ir/koliyatakhlagpazohesh/
اساتید دکتر سیف فرشید
ارزیابی مجازی 16/9/99 مجازی (آدوب کانکت)
http://webc.mrgums.ac.ir//arzyabimajazi-1
اساتید دکتر غفاری فر
شرکتهای دانش بنیان 2/9/99 مجازی (آدوب کانکت)
http://event.daneshbonyan.info/product/maragheh
اساتید مهندس پورطهماسبی
اخلاق در پژوهش و نشر 31/4/99 مجازی (آدوب کانکت)
http://webc.mrgums.ac.ir/koliyatakhlagpazohesh/
اساتید دکتر سیف فرشید
آشنایی با قوانین و مقررات بیمارستان 5/12/99 مجازی (آدوب کانکت)
http://webc.mrgums.ac.ir/ashnayibabimarestanha/
اساتید و دانشجویان، دکتر حق گشایی
دکتر افسری
دکتر محمدی
زایمان فیزیولوژیک          25-6بهمن
 
سالن اجتماعات بیمارستان بهشتی دانشجویان مامایی و پرسنل بخش LDR خانم پرتاش
کدهای اخلاقی ویژه مامایی 25/10/99 مجازی (آدوب کانکت)
http://webc.mrgums.ac.ir/akhlagmamayi/
پرسنل بخش LDR خانم پرتاش
اخلاق حرفه ای 24/12/99 مجازی (آدوب کانکت)
http://webc.mrgums.ac.ir/akhlagherfeie/
دانشجویان مامایی، اتاق عمل و فوریت خانم علیزاده
مراقبت در NICU 20/12/99 Small group دانشجویان پرستاری دکتر اهرچی
      برنامه کارگاه های آموزشی 1400 : 
برنامه کارگاههای آموزشی 1400    ویژه گروههای آموزشی
اساتید
نام کارگاه تاریخ برگزاری محل برگزاری مدرس
اصول پروپوزال نویسی 16/1/1400 مجازی (آدوب کانکت) دکتر حلاج زاده
شیوه های تفکر خلاق 12/2/1400 مجازی (آدوب کانکت) دکتر حق گشایی
خانم شیدایی
اصول یادگیری ترکیبی
(Blended learning)
21/2/1400
 
مجازی (آدوب کانکت) خانم پرتاش
مهارت حل مساله خرداد1400 مجازی (آدوب کانکت) دکتر حق گشایی
مدیریت اورژانس بیمارستانی فرودین 1400 مجازی (آدوب کانکت) دکتر اعلایی
آشنایی با مفهوم پزشکی مبتنی بر شواهد در بیمارستان فرودین 1400
 
مجازی (آدوب کانکت) دکتر حسن پور
دکتر حق گشایی
دانشجویان
نام کارگاه تاریخ برگزاری محل برگزاری مدرس
تفکر انتقادی و خلاق 12/2/1400 مجازی (آدوب کانکت) دکتر حق گشایی
خانم شیدایی
مهارت حل مساله خرداد1400 مجازی (آدوب کانکت) دکتر حق گشایی
آشنایی با مفهوم پزشکی مبتنی بر شواهد در بیمارستان فرودین 1400
 
مجازی (آدوب کانکت) دکتر حسن پور
دکتر حق گشایی
اخاتق حرفه ای در پرستاری فرودین 1400 مجازی (آدوب کانکت) دکتر آقاجری
اخلاق حرفه ای در فوریت پزشکی فرودین 1400 مجازی (آدوب کانکت) خانم علیزاده
اخلاق حرفه ای در مامایی اردیبهشت 1400 مجازی (آدوب کانکت) خانم پرتاش
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
 
 
اردیبهشت 1400 مجازی (آدوب کانکت) خانم دکتر دهی
کارکنان
نام کارگاه تاریخ برگزاری محل برگزاری مدرس
مدیریت بیماران کرونایی خرداد1400
 
مجازی (آدوب کانکت) دکتر اعلایی
آشنایی با مفهوم پزشکی مبتنی بر شواهد در بیمارستان فرودین 1400
 
مجازی (آدوب کانکت) دکتر حسن پور
دکتر حق گشایی
سایر کارگاهها منطبق با نیازسنجی ماهیانه اعلام خواهد شد.