شرح وظایف کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی


معاونت پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی
 
شرح وظایف کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی:
 1. برنامه ریزی و همکاری با سایر مراکز پژوهشی دانشگاهی یا بین دانشگاهی
 2. پیگیری و برگزاری کارگاههای مورد نیاز اعضا هیات علمی و دانشجویان و کارکنان بالینی
 3. پیگیری مکاتبات واحد و امور مربوط به انجام طرحهای پژوهشی
 4. تهیه واجرای برنامه های عملیاتی زمان بندی شده بر اساس شرح وظایف و دستورالعملها
 5. همکاری با سایر واحدهای بیمارستان
 6. شناسایی و تدوین و مستند سازی فرایند های کاری
 7. تلاش در جهت توسعه توانایی های فردی
 8. راهنمایی دانشجویان در کلیه مراحل تصویب و اجرای پایان نامه ها با همکاری واحد آموزش بیمارستان
 9. نظارت بر حسن اجرای مراحل مختلف پایان نامه اعم از اخذ عنوان وارائه پروپوزال و طرح و تصویب در شورای پژوهشی
 10. انطباق پایان نامه ها یا طرح های پژوهشی با اولویتهای اعلام شده
 11. صدور دعوت نامه برای اعضای شورا و مدعوین جهت شرکت در جلسات شورای پژوهشی بیمارستان
 12. ارائه گزارش عملکرد پژوهشی بیمارستان (شامل تعداد طرحها، مقالات، کتب و ...  (در پایان هر فصل
 13. هماهنگی با دفتر آموزش مداوم دانشکده، جهت اخذ مجوز باز آموزی برای بعضی از کارگاه‌ها
 14. نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوطه به امور پژوهشی
 15. تنظیم مستندات و پیگیری امور مربوط به اعتبار بخشی واحد
 16. انجام سایر امور محوله از مسئولین مافوق
 بیمارستان شهید بهشتی