بیمارستان شهید بهشتی
 

کارشناس خدمات آموزشی

 


نام ونام خانوادگی : کبری جودیان
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی


شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی : کلیک کنید
زمان های حضور در بیمارستان: شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر.
تلفن مستقیم:  37223056      تلفن داخلی:299