تماس با ما معاونت پژوهشی

آدرس معاونت پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه:
آذربایجان شرقی- مراغه- خیابان شهید صدوقی – مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی مراغه- ساختمان معاونت آموزشی و پژوهشی- واحد توسعه تحقیقات بالینی.کدپستی: ۵۵۱۳۹۶۵۸۹۵
شماره تلفن: ۳۷۲۲۸۸۸۸-۰۴۱
داخلی: 299

 
 
 بیمارستان شهید بهشتی