تماس با کتابخانه

  شماره مستقیم: 04137234666
     دور نگار: 04137223525
پست الکترونیک:lib.shahidbeheshti@mrgums.ac.ir

 
 بیمارستان شهید بهشتی