معرفی کتابخانه


 تاریخچه: کتابخانه از سال 1397 تاسیس گردیده است.
 اهداف: ارتقاء سطح علمی مراجعین و مکانیزه کردن کتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع کتابداری مثل پارس آذرخش جهت ورود اطلاعات و بازیابی آنها .
 جامعه مخاطبان: کل پرسنل دانشکده (دکتر ،پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) دانشجویان کلیه رشته های کارشناسی (در کل محدودیتی در زمینه پذیرش مراجعین وجود ندارد.)
 معرفی مجموعه: کتابخانه دارای 30 جلد کتاب لاتین در 15 عنوان و 700جلد کتاب فارسی در 20 عنوان است، تعداد 10عنوان مجله لاتین و فارسی در این مرکز موجود می باشد.
 انواع خدماتی که کتابخانه ارائه می کند:
پاسخگویی به مراجعین،  امانت کتاب، مصاحبه مرجع جهت دسترسی مراجعه کننده به منبع مورد نیاز از جمله کارهای کتابخانه است. واحد سایت این مرکز به علت تازه تاسیس بودن کتابخانه های بیمارستانی فعلا فعال نشده  است و سرچ مقالات یا  تهیه اسلایدهای آموزشی برای آموزش در کامپیوترهای شخصی آموزش دهنگان یا ر سایت کتابخانه مرکزی انجام می گیرد.، سفارش کتاب و ژورنال با همکاری  کتابخانه مرکزی انجام می گیرد به این ترتیب که منابع مورد نیاز هر بخش و کتابهای text و reference با نظر معاونت آموزشی دانشکده سفارش داده می شود. خرید از نمایشگاه در یک نوبت و در موارد ضرورت آموزشی انجام می گیرد.
ساعات کار کتابخانه:
سالن مطالعه:
تمام روزها از ساعت 7:30 لغایت 14:30
مخزن کتاب:
تمام روزها از ساعت 7:30 لغایت 14:30
 
 بیمارستان شهید بهشتی