معاون پژوهشی

معاون پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان
دکتر ادریس حسن پور
(متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه)
رزومه (CV):
Email:
 1. edihasanpoor@gmail.com
 2. edihasanpoor@yahoo.com
 3. edihasanpoor@mrgums.ac.ir
شرح وظایف:
 • حمایت و تسهیل انجام پژوهش های بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهش ها؛
 • حمایت و تسهیل اجرای مطالعات Health System Research (HSR) در محیط بیمارستان؛
 • اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی اجرای پژوهش؛
 • نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان؛
 • راهنمایی اعضای هیئت علمی در زمینه ثبت رزومه در سایت بیمارستان و دانشکده؛
 • به روز رسانی مستمر بخش فعالیت های پژوهشی در سایت بیمارستان؛
 • تهیه گزارش فعالیت های پژوهشی یبمارستان برای مراجع بالاتر؛
 • تنظیم رابطه مراکز تحقیقاتی مستقر با واحدهای ذیربط بیمارستان؛
 • برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت تحقیقات بالینی بیمارستان؛
 • فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی–پژوهشی اعضای هیئت علمی, دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حوزه تحقیقات بالینی؛
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید بیمارستان در حیطه تحقیقات بالینی؛
 • ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات پژوهشی آنها؛
 • هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه تحقیقات بالینی؛
 • تشکیل کمیته‌های پژوهشی بیمارستان؛
 پیوست رزومه
 
 بیمارستان شهید بهشتی