بیمارستان شهید بهشتی
 

درمانگاه مامایی

 
 


 

1.  در هنگام ورود مادر به درمانگاه مامایی، ابتدا شرح حال طبق اطلاعات دفتر موجود در درمانگاه گرفته می­شود و در صورت نیاز و معاینات فیزیکی انجام گرفته سپس جهت بستری و ترخیص یا اعزام مادر اقدامات لازم به عمل می­آید.

 

2.  هر مادر در هر سن بارداری تا 42 روز پس از زایمان در صورت مراجعه به بیمارستان، چه مورد زنان داشته باشد و چه نداشته باشد، الزاماً باید ابتدا توسط متخصص زنان یا ماما ویزیت شود.

 

3.  در صورتی که مادر نیاز به تحت نظر ماندن یا اعزام داشته باشد الزاماً پروندۀ سرپایی تشکیل می­گردد.

 

4.  در پروندۀ سرپایی طبق گزارش­نویسی پرستاری و قسمت گزارش پرستاری و دستورات پزشک تکمیل می­گردد. در صورت داشتن بیمه خدمات درمانی و نیروهای مسلح یا تأمین اجتماعی، یک برگ از سربرگ به همراه برگه­های بیمه­های فوق­الذکر که در درمانگاه موجود است به پروندۀ سرپایی اضافه شده که در اسرع وقت به امضای پزشک آنکال رسانده خواهد شد.

 

5.  در مورد مادران بستری سرپایی دارو و لوازم مصرف شده در سیستم HIS وارد می­شود.

 

6.  در موارد اورژانسی که مادر بدحال می­باشد ابتدا با کمک خواستن به پزشک آنکال اطلاع و بلافاصله رگ­گیری انجام می­گیرد تا اقدامات لازم جهت بستری و اعزام یا مشاوره انجام گیرد.

 

7.  در صورت مراجعه به درمانگاه مامایی در برخی از موارد مانند post date بودن، کیسه آب پاره، سابقۀ یک یا دو بار سزارین و ... طبق پروتکل صادر شده که با هماهنگی ریاست بیمارستان و متخصصین زنان-زایمان لازم­الاجرا می­باشد، اقدامات لازم صورت می­گیرد.

 

8.  پروتکل ارائه خدمات مامایی که توسط سرپرستی بیمارستان تهیه و مورد موافقت متخصصین زنان قرار گرفته و در کتابچه موجود بوده و لازم­الاجرا است.

 

9.      در مورد تقسیم ­بندی بلوک زایمان طبق بخش­نامه  بلوک زایمان در این مرکز جزء بیمارستان سنتی محسوب می­شود.

 

10.تمامی مراقبتهای زنان-مامایی در دروان قبل و حین و پس از بارداری در کتاب معین دوستدار مادر موجود است که به عنوان روش صحیح ارائه شده از نظر علمی و اجرایی می­باشد که از طریق وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی دفتر سلامت خانواده و جمعیت و اداره سلامت مادران در سطح کشور ویرایش و در بلوک زایمان موجود است.

 

11. بخش­نامه استانی ارتقاء مراقبت مادران برای پیشگیری از مورتالیتی و موربیدیتی در 27 بند قید شده است.

12. دستورالعمل مراقبت­های مدیریت شده شمارۀ 18 راهنمای استفاده از کورتیکو استروئید در مادران باردار تحت خطر زایمان زودرس که در کتابچه مراقبت­های مدیریت شده، موجود است.

 

13.  مواردی که هرگز نباید اتفاق بیافتد به صورت اختصاصی تهیه و در کتابچه موجود می­باشد.

 

14.  توافق­نامه سال 1390 مربوط به محدوده خدمات پری­ناتال نوزاد، طبق بستۀ خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان که از اداره سلامت نوزادان و دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس تهیه شده و موجود است.

 

15. آخرین بخشنامه مربوط به ثبت وقایع حیاتی از اداره ثبت احوال با حضور مسئولین شهر و ریاست بیمارستان وقت  صادر شده است.

 

16. دستورالعمل احیاء نوزاد در زونکن دستورالعمل­ها جهت مطالعه موجود می­باشد.

 

17. تابلوی دوستدار مادر، دوستدار کودک و تکریم مادر در بلوک زایمان نصب شده است.

 

18. شرح وظایف کادر مامایی، پرستاری، منشی، بهیار، کمک بهیار، خدمات توسط تمامی همکاران مطالعه و توجیه و امضاء شده و در پروندۀ پرسنلی ایشان موجود می­باشد.