کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشینام: زینب
نام خانوادگی: داداشی
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 بیمارستان شهید بهشتی