رئیس مرکز

 نام :مسعود

نام و خانوادگی : آهنگری ملکی       

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

سمت : سرپرست بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه

تلفن تماس :  04137254555


 
 
 بیمارستان شهید بهشتی