رئیس مرکز

 نام :احمد

نام خانوادگی : نوین سالاری        

مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی

سمت : سرپرست بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه

 

 سوابق مدیریتی:

-معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان بناب از سال 1377  تا سال 1379 به مدت دو سال
-رئیس مرکز بهداشتی و درمانی خداجو
-سرپرستی بیمارستان شهید دکتر بهشتی و بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) مراغه به مدت ده سال
-سرپرستی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
- قائم مقام معاون درمان و رئیس اداره نظارت بر درمان و اعتباربخشی بیمارستانی و صدور پروانه

 تلفن تماس :  04137254555

 
 بیمارستان شهید بهشتی