رئیس مرکز

 

 نام :احمد

نام و خانوادگی : مجتهدی       

مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای پزشکی

سمت : سرپرست بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه

تلفن تماس :  04137254555

 سوابق مدیریتی:

 
 
 بیمارستان شهید بهشتی