معاون آموزشی

 


                                                                                                             دکتر فوزیه صناعتی
دکترای بهداشت باروری
سمت: معاون آموزشی
وظایف معاون آموزشی: کلیک فرمائید

ایمیل: sanaati.favziye@gmail.com

زمان های حضور در بیمارستان
تلفن مستقیم:  ۳۷۲۲۳۰۵۶      تلفن داخلی:۲۹۹
 بیمارستان شهید بهشتی