معاون آموزشی

 


                                                                                                                  
دکتر الهه حق گشایی
عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه
متخصص مدیریت بهداشت و درمان; فلوشیپ EBM
سمت: معاون آموزشی

ایمیل: ezd_ehm2010@yahoo.com
شرح وظایف معاون آموزشی (پیوست)
زمان های حضور در بیمارستان: شنبه تا چهار شنبه بجز  یکشنبه  از ساعت ۸ صبح تا 2.30 عصر.
تلفن مستقیم:  ۳۷۲۲۳۰۵۶      تلفن داخلی:۲۹۹

 
 بیمارستان شهید بهشتی