اعضای شورای پژوهشی تحقیقات توسعهشواری پژوهشی معاونت پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
  1. دکتر غلامرضا فریداعلائی (معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده-عضو هیئت علمی دانشکده)
  2. دکتر احمد نوین سالاری (رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی)
  3. دکتر ادریس حسن پور (معاون پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان-عضو هیئت علمی دانشکده)
  4. دکتر الهه حق گشایی (معاون آموزشی بیمارستان-عضو هیئت علمی دانشکده)
  5. دکتر جمال حلاج زاده (مدیر گروه علوم آزمایشگاهی-عضو هیئت علمی دانشکده)
  6. خانم نسیم پرتاش (رئیسEDO  بیمارستان-عضو هیئت علمی دانشکده)
  7. خانم مائده علی زاده (مدیر گروه اتاق عمل-عضو هیئت علمی دانشکده)
  8. آقای نادر رحیمی (مدیر بیمارستان)
  9. خانم فاطمه اسدی (مترون بیمارستان)
 بیمارستان شهید بهشتی