بیمارستان شهید بهشتی
 

دفتر توسعه آموزش بالینی (EDO)
نام و نام خانوادگی :نسیم پرتاش
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مامایی
شرح وظایف : کلیک نمایید

زمان های حضور در بیمارستان : کلیک نمایید.