بیمارستان شهید بهشتی
 

معرفی مدارک پزشکی

الف ) آمار
نام مسئول: مریم کاظم زاده -کارشناس فناوری اطلاعات سلامت - مسئول آمار

خلاصه ای از فعالیتها:
انجام کلیه فعالیتهای آماری بیمارستان_ همکاری درامورمربوط به جمع آوری اطلاعات آماری در سطح کشورو انجام سایرامورمربوطه طبق دستور مسئول مربوطه

ب ) رسیدگی به مدارک پزشکی بیماران _ تحلیل و بررسی
نام مسئول:علی علیزاده -  مدارک پزشکی


خلاصه ای از فعالیتها:
تحویل پرونده ها طبق لیست از قسمت ممیزی _ بررسی کلیه مدارک پزشکی و ثبت گزارش نواقصات در فرم جمع آوری داده ها جهت تهیه شاخص_ تهیه لیست پرونده های بستری ارسالی به بایگانی_ ثبت اطلاعات متوفیان در سامانه مرگ و میر_ ارائه مدارک لازم به مراجعین جهت بیمه های تکمیلی و...

ج ) بایگانی مدارک پزشکی
نام مسئول:پروین جوقا - خدیجه حضرتی

خلاصه ای از فعالیتها:
تحول پرونده ها از مدارک پزشکی_ تفکیک پرونده های بستری مجدد و پذیرش جدید_ بایگانی نمودن پرونده ها با استانداردهای بایگانی مدارک پزشکی_ پاسخ به درخواستهای متعدد بخشها،پزشکان و....
پاسخگوئی به مکاتبات مراجع قانونی و ذیصلاح مربوطه_ هماهنگی ها و اقدامات لازم جهت امحاء
پرونده ها،دفاترو....._ شرکت در کمیته های مدیریت اطلاعات سلامت و.....

د ) کد گذاری بیماریها ، حوادث ، مسمومیتها و اعمال جراحی
نام مسئول:سوسن مشکوری
خلاصه ای از فعالیتها:
کدگذاری پرونده های بستری و تحت نظر_ نظارت بر کدهای داده شده از بخش_ کدگذاری بیماریها
و اعمال جراحی بر اساس آخرین ویرایش کتب طبقه بندی بیماریها و اعمال جراحی_ راهنمائی و دادن
اطلاعات لازم به دانشجوها و محققین و....


 
خلاصه ای از فعالیتهای مسئول واحد
مسئولیت و پاسخگوئی در قبال فعالیتهای هریک ازقسمتهای تابعه تنظیم برنامه و ایجادهماهنگی های لازم بین قسمتهای زیرمجموعه بررسی و پاسخگوئی به تمام درخواستها و مکاتبات دریافتی ( درون سازمانی و برون سازمانی )همکاری ، مشارکت و ایجاد زمینه لازم در امر تحقیق و پژوهش  تشکیل کمیته مربوطه بصورت ماهانه و در صورت لزوم در اسرع وقت بررسی نمونه پرونده های پزشکی و گزارش موارد عدم رعایت استاندادرد به مسئولین مربوطه نیازسنجی واحد از نظرلوازم و تجهیزات مورد نیاز و پیگیری درخواستها همکاری با واحد بهبود کیفیت همکاری لازم در جهت آموزش کارآموزان رشته فناوری اطلاعات نظارت بر انجام وظیفه متصدیان پذیرش در ارتباط با ثبت صحیح مشخصات بیماران و رعایت اصل محرمانگی اطلاعات بیماران انجام اقدامات و هماهنگی های لازم جهت تائید ، تهیه و چاپ و تکثیر فرمها طبق دستورالعملهای مدارک پزشکی تحویل  و ساماندهی پرونده های امانت دارو هماهنگی با واحد امورمالی و مددکاری اجتماعی