بیمارستان شهید بهشتی
 

امکانات اورژانس

امكانات اورژانس
 
اتاق CPR
 
- بخش راديولوژي – سونوگرافي – CT  اسكن Spiral و آزمایشگاه مجاور بخش اورژانس مي باشد .

 - اتاق عمل جراحي شامل 2 تخت عمل سرپایی  در اورژانس بوده كه كليه اعمال اورژانسي سرپایی در آن
قابل انجام مي باشد .
 
 
 
-  واحد اورژانس بيمارستان شهيد بهشتی  از بدو بيمارستان (سال 1315)شروع به فعاليت نموده و بعد از تغييرات فراوان بشكل كنوني در آمده و پذيراي كليه بيماران اورژانسي  از سراسر استان آذربایجانشرقی  و  شهرستانهای همجوار مي باشد .

در طول شبانه روز دسترسي به پزشكان مقیم ( متخصص زنان و زایمان  ، متخصص بیهوشی ، متخصص کودکان )   وجود دارد و در صورت نياز در اولين فرصت بيماران را تحت ويزيت قرار مي دهند .

معاینه اولیه (تریاژ) :
 
تریاژ توسط پرستار صورت  مي گیرد . با توجه به وضعيت بيمار و نوع بيماري اقدامات مورد نياز انجام و بيماران به واحد هاي ذير ربط ارجاع داده   مي شوند .

تزريقات و نوارنگاري :
 
-  نوارنگاري طبق دستور پزشك بيمارستان انجام مي گيرد .
-  تزريقات طبق دستور پزشك بيمارستان در اين واحد انجام مي گيرد