بیمارستان شهید بهشتی
 

اهداف اورژانس

 
اهداف مشترك رياست و سرپرستار اورژانس :
 
 
1-    ترسيم و تبيين دقيق اهداف و رسالت اورژانس و ارايه راهكاري مناسب
2-    تلاش به منظور بهبود اهداف كيفي در اورژانس
3-    برنامه ريزي دقيق به منظور آموزش صحيح در راستاي تربيت نيروي انساني
4-    بررسي تجهيزات ، ملزومات و برنامهر يزي جهت تامين آنها
5-    تسهيلات لازم جهت افزايش عملكرد ارائه خدمات و رضايت مندي بيماران و كادر درماني
6-    توجه به ساختار موجود در بخش و ارائه راهكارهاي عملي به منظور اصلاح و تامين فضاي مفيد
7-    ارتقا مستمر در آموزش كادر درماني اورژانس
8-    برنامه ريزي جهت ارتقا مدارك پزشكي در اورژانس (پرونده پزشكي – گزارش نويسي) و روشهاي  نگهداري اطلاعات
9-   برقراري سيستم تشويق و جذب نيروهاي كارآمد
10-   تاكيد بر توانايي هاي تكنولوژيك كليه نيروهاي شاغل
11-ايجاد ارتباط منطق بين واحدهاي حمايتي از جمله آزمايشگاه ، راديولوژي و بخش هاي جراحی زنان  , NICU    و  اتاق هاي عمل – داروخانه خدمات و نگهباني
 12-   تسهيل در روند اطلاع رساني در ابعاد مختلف جهت پرسنل و بيماران
 13-   ارتقا شاخص هاي ارائه خدمات
 14-    برقراري دوره هاي بازآموزي مداوم جهت كليه نيروهاي شاغل
   
بيمار در بدو ورود به اورژانس  توسط پرستار تریاژ شناسايي و براي ويزيت توسط پزشك عمومی  ويزيت شده كه يا بطور سرپايي تحت درمان قرار مي گيرد يا به سرويس مورد نظر ارجاع مي شود و سرويس مربوطه نيز در صورت نياز به بستري بيمار را پذيرش داده و يا ترخيص و يا به سرويس ديگري ارجاع مي گردد بيماران تروما بعد از انجام اقدامات اوليه توسط آمبولانس به مركز تخصصي مربوطه اعزام مي گردند