بیمارستان شهید بهشتی
 

مسئول مدارک پزشکی

نام :عذرا

 نام خانوادگی: بوکان

مدرک تحصیلی:کارشناس مدارک پزشکی

سمت  : مسئول مدارک پزشکی

سوابق خدمتی:تدریس در دانشکده پیرایزشکی تبریز_ خدمت در بیمارستان شهیدمحلاتی تبریز_ ...و

محل خدمت :  بیمارستان شهید دکتربهشتی مراغه

شماره تلفنهای واحد:37228888_37223056 داخلی 212 و
226