مسئول واحد فن آوری اطلاعات

نام : بابک

نام خانوادگی : اسماعیلیان 

مدرک تحصیلی: کارشناسی فن آوری اطلاعات (IT)

سمت : مسئول فن آوری اطلاعات (IT)

تلفن محل کار :     37222455-041

آدرس (محل کار ): خیابان شهید صدوقی - بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه

آدرس پست الکترونیکی : ESMAILYANBABAK@GMAIL.COM
 بیمارستان شهید بهشتی