داروخانه

 
 
 
داروخانه بیمارستان شهید دکتر بهشتی
 
داروخانه بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه  از 2 بخش:
 داروخانه بستری شامل انبار دارو و  تجهيزات
- داروخانه سرپائي
 تشكيل شده است كه  داروخانه سرپایی زير نظر مستقيم مسئول فني داروخانه به صورت غیر دولتی  فعاليت مي نمايد.


 
 انبار دارو و تجهيزات
 
 تهيه، نگهداري و توزيع داروها و لوازم مصرفي پزشكي مورد نياز بخش هاي بستري را بر عهده دارد.
مسئول فنی داروخانه بستری: دکتر اکبر تاجری
انباردار دارویی: خانم نسرین رحمانی
 
داروخانه سرپائي

در داخل حیاط بیمارستان واقع شده و براي بيماران سرپائي خدمات داروئي ارائه مي كند.
 
 بیمارستان شهید بهشتی