داروخانه

 
 
 
داروخانه بیمارستان شهید دکتر بهشتی
 
داروخانه بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه  از 2 بخش:
 شامل انبار دارو و  تجهيزات
- داروخانه سرپائي
 تشكيل شده است كه هر دو بخش زير نظر مستقيم مسئول فني داروخانه به صورت غیر دولتی  فعاليت مي نمايد.

سرپرست و مسئول فني داروخانه:  دکتر فرزانه ابراهیمی
 
 انبار دارو و تجهيزات
 
 تهيه، نگهداري و توزيع داروها و لوازم مصرفي پزشكي مورد نياز بخش هاي بستري را بر عهده دارد.
پرسنل: خانم لیلا قدیمی
 
داروخانه سرپائي

در داخل حیاط بیمارستان واقع شده و براي بيماران سرپائي خدمات داروئي ارائه مي كند.
پرسنل: آقایان مصطفی  میر احمدی –  پیمان  دلیری – ناصر بقالی – عسگر امیرپور-خانم زهرا قهاری
 
 بیمارستان شهید بهشتی