درمانگاه تخصصی نوزادانپزشکان فوق تخصص نوزادان بیمارستان شهید دکتر بهشتی 

1-دکتر بولود سلیمانی
2- دکتر حمید اعظم پور

درمانگاه  فوق تخصصی نوزادان  بیمارستان شهید دکتر بهشتی در شیفت صبحکاری دایر می باشد.
 
 


 
 بیمارستان شهید بهشتی