درمانگاه تخصصی زنان

پزشکان و جراحان متخصص زنان و زایمان بیمارستان شهید دکتر بهشتی
 
 - دکتر مریم کورکی 
 - دکترشبنم معرفت 
 - دکترلیلی پورفرزان
 - دکتر سحر خاکپور
- دکتر مریم بلادی 
- دکتر فائقه تجلائی
 - دکتر صنم پورآزاد
 - دکتر بهروزی

درمانگاه تخصصی زنان بصورت صبح وعصر دایر می باشد

 
 بیمارستان شهید بهشتی