درمانگاه تخصصی زنان

پزشکان و جراحان متخصص زنان و زایمان بیمارستان شهید دکتر بهشتی
 
_دکتر فریبا سعیدی
_دکتر مریم کورکی 
_دکترشبنم معرفت 
_دکتر راضیه وجدانی
_دکتر سحر خاکپور
_دکتر مریم بلادی 
_دکتر لادن کوشاییان
_دکتر مهسا اصغری
_دکتر رباب ماجدی اصل
_دکتر صنم پورآزاد
_دکتر بهروزی
_دکتر یلدا وطنی
_دکتر نگین راد
_دکتر سارا پارسانیا
_دکتر ندا دیدار
_دکتر سیما صفاری
 
درمانگاه تخصصی زنان در شیفت صبح  دایر می باشد

 
 بیمارستان شهید بهشتی