درمانگاه تخصصی زنان

پزشکان و جراحان متخصص زنان و زایمان بیمارستان شهید دکتر بهشتی
 
1- دکتر فریبا سعیدی
2- دکتر شبنم معرفت
3-دکتر مریم نبی زاده
4- دکتر لیلی پور فرزان
5- دکتر مریم وکیل آزاد
6- دکتر گیتی سید قیاسی
7- دکتر مریم بلادی

 
درمانگاه تخصصی زنان بصورت صبح وعصر دایر می باشد

 
 بیمارستان شهید بهشتی