درمانگاه تخصصی زنان

پزشکان و جراحان متخصص زنان و زایمان بیمارستان شهید دکتر بهشتی
 
1- دکتر فریبا سعیدی
2- دکتر شبنم معرفت
3-دکتر مریم کورکی
4- دکتر لیلی پور فرزان
5- دکتر سحر خاکپور
6- دکتر گیتی سید قیاسی
7- دکتر مریم بلادی
8- دکترطناز سهرابی
9- دکتر فائقه تجلایی
10- دکتر سمیرا عبداللهی مقدم

 
درمانگاه تخصصی زنان بصورت صبح وعصر دایر می باشد

 
 بیمارستان شهید بهشتی