محاسبه ساعات موظف و غیر موظف کارکنان

 بیمارستان شهید بهشتی