پیوستهای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد


پیوست دستورالعمل پرداخت  مبتنی بر عملکرد............ پزشکان

پیوست دستورالعمل پرداخت  مبتنی بر عملکرد...........  تفاهم نامه  مدیریتی  1

پیوست دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد ...........  کارکنان غیر پزشک 2

پیوست دستورالعمل پرداخت  مبتنی بر عملکرد...........  کارکنان غیر پزشک 3

پیوست دستورالعمل پرداخت  مبتنی بر عملکرد...........  کارکنان غیر پزشک 4

پیوست دستورالعمل پرداخت  مبتنی بر عملکرد........... 
مراقبت موردی 5

 
 بیمارستان شهید بهشتی