مبتنی بر عملکرد پزشکان


دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد ....................... پزشکان
 بیمارستان شهید بهشتی