ابلاغ وزیر محترم

 
ابلاغ وزیر محترم   .............................................  پرداخت مبتنی بر عملکرد

 
 بیمارستان شهید بهشتی