امکانات رفاهی

امکانات رفاهی:

  -  اجراي ترويج تغذيه با شير مادر ( استفاده از پاس ساعتي شير )..........سوپروایزر آموزشی( خانم محمدی )
  -  تهیه لباس کار کارکنان..........امور اداری (آقای رحیمی)
  -  تهيه غذا كاركنان..........مسئول تغذیه (خانم عودی )
  -  نگهداري كودكان پرسنل در مهد کودک بیمارستان.......... امور اداری (آقای رحیمی )
  -  ايجاد تسهيلات اقامتي و حمل و نقل جهت سفرهاي تفريحي و زيارتي كاركنان.......... واحد پشتیبانی دانشکده(مهندس نوبخت)
  -  فراهم سازی استفاده از تسهيلات رفاهي ( استخر / باشگاه ورزشي و..).......... واحد پشتیبانی دانشکده(مهندس نوبخت)
  -  استفاده از بيمه عمر و حوادث كاركنان و بیمه تکمیلی ...........رئیس حسابداری(آقای هادیوند)
  -  انجام خدمات درمانی رایگان برای کارکنان و اقوام درجه یک ایشان ..........واحد مددکاری اجتماعی (خانم ذهبی)
  -  امکان عضویت در شركتهاي تعاوني مصرف و مسكن دانشگاه..........شرکت تعاونی بیمارستان(اقای دگمه چی )
  -  صندوق قرض الحسنه کارکنان .........(آقای رستمی)
 بیمارستان شهید بهشتی