قوانین حضور و غیاب ، مرخصی ، تأخیر و تعجیل

قوانین حضور و غیاب ، مرخصی ،تأخیر و تعجیل
 ورود و خروج:
جهت کنترل دقیق ورود و خروج کارکنان در بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه  از دستگاه حضوروغیاب اثر انگشتی و چشمی استفاده می گردد . بدین منظور توسط واحد کارگزینی از کارکنان جدیدالورود اثر انگشت گرفته می شود. ضمناً کارت شناسائی عکسدار جهت نصب بر روی لباس نیز صادر می شود.  
 ساعات کاری:
شیفت کاری پرسنل :
صبح ثابت در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 07/10 لغایت 14/30می باشد.
صبح گردشی در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 07:30 لغایت ساعت 14:00 می باشد.
 شیفت عصردر کل روزهای هفته  ازساعت  13/30 لغایت 20/00 می باشد.
 شیفت شب، در کل روزهای هفته از ساعت 30/ 19 لغایت 00/ 08 صبح روز بعد می باشد.

پرسنلی که به صورت شیفتی فعالیت می نمایند موظفند تا زمانی که نفر بعدی برای تحویل شیفت حضور پیدا نکرده است بخش را ترک ننمایند. 

تعداد ساعات بهره وری و حق اشعه
شیفت شب :     06:15
صبح روز تعطیل:    3:15
عصر روز تعطیل :    03:15
ساعات موظف پرسنل بخش تصویر برداری 25 درصد کمتر از سایر پرسنل بیمارستان بجهت حق اشعه خواهد بود. 

 مرخصی:

مرخصی کارکنان به دو صورت است :
1- استحقاقی:  مرخصی استحقاقی سالانه پرسنل رسمی ، پیمانی و تبصره 3 در سال به مدت یک ماه می باشد ، پرسنل رسمی ، پیمانی و تبصره 3 مي توانند در طول سال 15 روز مرخصی استحقاقی خود را ذخيره نمایند و مازاد بر آن سوخت مي گردد. مرخصي پرسنل تبصره 4براساس ماده 64 قوانين ومقررات كار، رفاه و تامين اجتماعي با احتساب مزد و احتساب 4 روز جمعه جمعاً به مدت يكماه مي باشد. ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نخواهد شد .. جهت استفاده ازمرخصی استحقاقی درخواست آن می بایست پس از تأیید مسئول مستقیم ، حداکثر تا 48 ساعت قبل برای مدیریت بیمارستان ارسال گردد.
پرسنل می توانند در مواقع ضروری از مرخصی کمتر از یک روز ( پاس ساعتی ) با تأیید مسئول مربوطه استفاده نمایند. حداکثر زمان برای استفاده از مرخصی ساعتی ، 3 ساعت می باشد و در طول یک سال نمی تواند بیشتر از 12 روز باشد.  
 
2- استعلاجی:  مرخصی استعلاجی جهت پرسنلی که بیمه تأمین اجتماعی می باشند ( پرسنل طرحی، پیمانی و تبصره3و4 ) حداکثر تا 3 روز و برای پرسنلی که بیمه خدمات درمانی می باشند ( پرسنل رسمی )  لغایت 9 روز می باشد که می بایست توسط پزشک معتمد مرکز تأیید گردد و مازاد بر آن جهت پرسنل بیمه خدمات درمانی به شورای پزشکی دانشگاه و جهت پرسنل بیمه تأمین اجتماعی به سازمان بیمه تأمین اجتماعی ارسال می گردد
 
3- بدون حقوق: استفاده از مرخصي بدون حقوق، مدت، نحوه و شرايط بازگشت به كار پس از استفاده از مرخصي بر اساس درخواست كارمند و ارائه دلايل كافي و تصويب ریاست بیمارستان امكان‌پذير مي‌باشد.
 
توجه:  کارکنانی که بدون اطلاع و موافقت مسئولین، محل خدمت خود را ترک نموده و یانمایند در صورتی که مدت غیبت غیر موجه آنان ..... روز یا بیشتر باشد از‌خدمت دستگاه مربوط اخراج و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
 
 
  تأخیر و تعجیل:
ماده 1: كليه كاركنان دستگاههاي اجرايي مكلفند ساعات تعيين شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعايت نمايند.
ماده 2: ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون كسب مجوز قبلي تاخير ورود محسوب مي گردد.
ماده 3: خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نيز تعجيل در خروج محسوب مي گردد.
ماده 4: تاخير در ورود در موارد زير موجه محسوب گرديده و مدت تاخير در هر صورت جزو مرخصي استحقاقي منظور خواهد شد.
الف . وقوع حوادث و سوانح غيرمترقبه براي مستخدم ، همسر وفرزندان تحت تكفل و نيز ساير افراد خانواده در صورتيكه تحت تكفل وي باشند .
ب . احضار مستخدم توسط مراجع قضائي و انتظامي با ارائه گواهي مرجع احضاركننده.
تبصره : تشخيص موارد مذكور در اين ماده با مدير واحد ذيربط خواهد بود
 
 بیمارستان شهید بهشتی