سوپروایزرین بالینی

 
 

نام: اکرم
نام خانوادگی : کاظمی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت: سوپروایزر بالینی


نام : مرجان
نام خانوادگی : افتخاریان
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
سمت : سوپروایزر بالینی


نام : ایران
نام خانوادگی : جواهری
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
سمت : سوپروایزر بالینی

نام : لیدا
نام خانوادگی : باقر پور
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت : سوپروایزر بالینی

نام : مریم
نام خانوادگی : فتح احد زاده
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت : سوپروایزر بالینی
 بیمارستان شهید بهشتی