سوپروایزرین بالینی

 

نام : محسن
نام خانوادگی : شیرنژاد
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت : سوپروایزر بالینی


نام: اکرم
نام خانوادگی : کاظمی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت: سوپروایزر بالینی


نام : مرجان
نام خانوادگی : افتخاریان
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
سمت : سوپروایزر بالینی


نام : ایران
نام خانوادگی : جواهری
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
سمت : سوپروایزر بالینی

نام : آرزو
نام خانوادگی : صالحی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت : سوپروایزر بالینی
 بیمارستان شهید بهشتی