مسئول تصویربرداری

 
 
 
نام : میر صالح
 
نام خانوادگی : میری نژاد
 
مدرک تحصیلی: تکنسین رادیولوژی
 
سمت : مسئول  واحد تصویربرداری ( سی تی اسکن - سونوگرافی - رادیولوژی)
 بیمارستان شهید بهشتی