ماما مسئول

 

نام : سیما

نام خانوادگی : گل عنبری

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

سمت : ماما مسئول بلوک زایمان
 بیمارستان شهید بهشتی