رئیس اداره حسابداری

 
 


نام :   شهرام

نام خانوادگی :   زارع پور

مدرک تحصیلی : کارشناس اقتصاد

سمت : رئیس اداره حسابداری
 
شرح وظایف رئیس اداره حسابداری:
 

1.رسیدگی به پیش پرداختهاو علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت اجرای قوانین و مقررات مالی

2.انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات و تهیه وتنظیم حساب ماهانه در موعد مقررو امضاء آنها

3.تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی و گزارش های مالی و بودجه تفصیلی
 
4.رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی

5.کنترل و نظارت لازم بر عملکرد حسابداران تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها و ارائه راهنمایی رفنی لازم به آنها

6.بررسی لازم در مورد صورت حسابهای تنظیم شده و اصلاح موارد مورد نیاز بر حسب مقررات امور مالی

7.همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و توجیه و راهنمایی کارکنان طبق بخشنامه های ابلاغ

8.انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

9.همکاری در تعیین و تنظیم بودجه دانشکده ها بر اساس خط مشی تعیین شده و نیازهای دانشکده

10.نظارت بر تنظیم برگهای محاسباتی در دفتر صدور برگه با رایانه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین ،اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

11.کنترل صورت مغایرت بانکی و حسابهای مرتبط و رفع اختلاف در میان آنها

12.نظارت  بر امور مربوط به اموال و دفاتر اموال برحسب واحد مورد نظر

13.نظارت دقیق بر امور مربوط به اموال و دفاتر اموال بر حسب واحد مورد نیاز

14.همکاری لازم در تهیه و تنظیم بودجه دانشکده بر اساس خط مشی تعیین شده و مقررات مصوب مالی

15.کسب خط مشی و دستورالعمل اجرائی و برنامه ریزی کلی از مقام مافوق

16.شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمدیهای شغلی و بکار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

17.انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق مطابق مقررات .


 
 بیمارستان شهید بهشتی