بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 5 اتاق عمل

ترم 5 اتاق عمل
تاریخ شروع و پایان گروه 1 گروه2 گروه3
 
 
24/6/97
لغایت 3/8/97

 
شنبه و 1 شنبه و 2 شنبه  صبح اتاق عمل 
بیمارستان امیرالمومنین 
( خانم بهمنش )
شنبه و 1 شنبه و 2  شنبه  صبح
اتاق عمل  بیمارستان بهشتی
  ( خانم  باب الحوائج  )

 
-----------------  
5/8/97
لغایت      8/9/97

 
---------------------- شنبه و 1 شنبه و 2 شنبه  صبح اتاق عمل 
بیمارستان امیرالمومنین 
( خانم بهمنش )
شنبه و 1 شنبه و 2  شنبه  صبح
اتاق عمل  بیمارستان بهشتی
  ( خانم  باب الحوائج  )
 
10/9/97
لغایت   10/10/97

 
شنبه و 1 شنبه و 2  شنبه  صبح
اتاق عمل  بیمارستان بهشتی
  ( خانم  باب الحوائج  )
--------------------- شنبه و 1 شنبه و 2 شنبه  صبح اتاق عمل 
بیمارستان امیرالمومنین 
( خانم بهمنش )
 
 
اسامی دانشجویان زینب عبدلله زاده
مهتاب محمدی
سودا محمد قلیزاده
روژین دباغی
نسیم محمدی
فاطمه صالحی
مریم اسماعیلی
المیرا رضازاده
شیما مختارزاده
مسعود طایفه باقری
مهدی کریمی سیس
امین ارشد خمارلو
رحیم ایمانی
سپیده مولایی
فرشته بایزیدی
نیلوفر نجفی
سالار عینی
رضا عابدی
محمد قلیزاده
مهدی سلمانی پور
 
 
برنامه کارآموزی کارشناسی اتاق عمل ترم 5 در نیمسال اول 98-97  
تکنیک اتاق عمل 1 ( 2 واحد) و  تکنیک اتاق عمل 2 ( 2 واحد)   ( مدت کارآموزی 204 ساعت )
 
 
 
توجه : داشتن کارت شناسایی و یونیفرم  الزامی می باشد . کارآموزی در  صبح کاری از ساعت 30/13-8 می باشد  .
در صورت غیبت غبر موجه در کاراموزی، نمره صفر داده می شود.
 

       مائده علی زاده                               پروین چراغی                           دکتر حق گشایی و اسماعیل مقصودی                             دکتر غلامرضا فرید اعلایی
 مدیرگروه اتاق عمل و هوشبری                   رئیس آموزش                                   معاون آموزشی بیمارستان                  معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه