سرپرستار جراحی زنان

 
نام : لیلا

نام خانوادگی : شکارچی زاده

 
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سمت : سرپرستار جراحی زنان
 بیمارستان شهید بهشتی