سرپرستار مراقبتهای ویژه نوزادان

 
نام : مینا
نام خانوادگی : مهرداد
مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری
سمت : سرپرستار مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU)
 بیمارستان شهید بهشتی