بیمارستان شهید بهشتی
 

تدارکات


نام : محمدرضا
نام خانوادگی : رشیدی
مدرک تحصیلی : دیپلم برق
سمت : کارپرداز

نام : حسین
نام خانوادگی : امیری
مدرک تحصیلی : لیسانس تجهیزات پزشکی
سمت : کارپرداز

 
نام : فاطمه
نام خانوادگی : صدری
مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت عمومی
سمت : کارپرداز 
شرح وظایف واحد تدارکات
 
1.    نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی.
2.    پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی.

3.    همکاری در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها.
4.    بررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها.
5.    امضاء پیش نویسها و مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستی.
6.    بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگی ها.
7.    شرکت در کمیسیونهای مختلف مربوط به کارپردازی.
8.    تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.
9.    بررسی درخواست خرید و تحویل اجناس خریداری شده به انبار و تحویل حواله و رسید انبار
10.    خرید کلیه اقلام و موارد مورد نیاز مرکز
11.    تهیه وتامین نیازهای تدارکاتی واحدها وبخشهای  مختلف
12.    داشتن برنامه آنکالی در تعطیلات
13.    بررسی و کسب اطلاعات جامع در خصوص نیازها
14.    نماینده سازمان در مذاکرات و انعقاد قراردادها
15.    ارتباط مستقیم با فروشندگان
16.    تعیین منبع مناسب خریدباحداقل بهاء
17.    مسئول بررسی قیمت و شرایط خرید و دریافت ضمانتنامه ها و سایر موارد خرید
18.    حمایت از واحدهای تحت پوشش از طریق پیگیری مداوم و تنظیم تجهیزات و خدمات
19.    مرتب کردن ،تکمیل ، امضاء و مهر مستندات و ارسال آنهابه حسابداری
20.    ثبت کامپیوتری اطلاعات کارپردازی
21.    تشریک مساعی با مقام مافوق در انجام وظایف محوله.