بیمارستان شهید بهشتی
 

دبیر خانه

نام :نفیسه

نام خانوادگی : حافظ علویانی

مدرک تحصیلی:

سمت: مسئول دبیرخانه

تلفن محل کار: 37256912 - 041 داخلی (237)
    

شرح وظايف :

1-    دریافت نامه ها از طریق سیستم اتوماسیون وانجام اقدامات لازم
2-    مذاكره و مشاوره با مقام مافوق در موضوعات مربوط به خط مشي از نظر امور دبيرخانه.
3-    نظارت بر ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه.
4-    نظارت بر تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحدهاي اقدام كننده و پيگيري آنها.
5-    همكاري در تعيين خط مشي و سيستم بايگاني بر حسن احتياجات اداري واحد و با توجه به روشهاي مختلف بايگاني.
6-    همكاري در تهيه پيش نويس نامه ها و خلاصه پرونده هاي درخواست شده.
7-    نظارت بر نگهداري دفاتر .
8-    تهيه گزارشات و آمارهاي مورد لزوم.
9-    نظارت بر حسن انجام امور تحريرات.
10-    انجام ساير امور محوله.
11-    پیگیری  نامه ها از مبدا تا مقصد