بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 4 کاردانی فوریت


  ترم 4 کاردانی فوریت
تاریخ شروع و پایان گروه 1 گروه2 گروه3 گروه4 گروه 5
ا24/6/97
لغایت 20/7/97

 
پایگاه ها  
( طبق برنامه پیوستی)
3 شنبه و 4 شنبه صبح  سوختگی مردان تبریز ( آقای مهدوی ) و عصرکاری تعمیر آمبولانس تبریز ( آقای پاک پرور) شنبه  شب  اورژانس امیرالمومنین  ( دکتر اعلایی و دکتر احمدی ) 2شنبه تا  5 شنبه عصر داخلی مردان امیرالمومنین
 ( خانم ابراهیم زاده)  
1شنبه  تا 3 شنبه   صبح اورژانس امیرالمومنین  و 4 شنبه عصر  اورژانس امیرالمومنین
( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )
2شنبه تا  5 شنبه عصرکودکان
( خانم معقولی)
21/7/97
لغایت      11/8/97

 
1شنبه  تا 3 شنبه   صبح اورژانس امیرالمومنین  و 4 شنبه عصر  اورژانس امیرالمومنین
( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )
پایگاه ها  
( طبق برنامه پیوستی)
3 شنبه و 4 شنبه صبح  سوختگی مردان تبریز ( آقای مهدوی ) و عصرکاری تعمیر آمبولانس تبریز ( آقای پاک پرور) شنبه  شب  اورژانس امیرالمومنین  ( دکتر اعلایی و دکتر احمدی ) 2شنبه تا  5 شنبه عصر داخلی مردان امیرالمومنین 
( خانم ابراهیم زاده) 
دوشنبه تا  5 شنبه عصرکودکان
( خانم معقولی)
12/8/97
لغایت   2/9/97

 
2شنبه تا  5 شنبه عصر داخلی مردان امیرالمومنین 
( خانم ابراهیم زاده) 
1شنبه  تا 3 شنبه   صبح اورژانس امیرالمومنین  و 4 شنبه عصر  اورژانس امیرالمومنین
( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )
پایگاه ها  
( طبق برنامه پیوستی)
3 شنبه و 4 شنبه صبح  سوختگی مردان تبریز ( آقای مهدوی ) و عصرکاری تعمیر آمبولانس تبریز ( آقای پاک پرور) شنبه  شب  اورژانس امیرالمومنین  ( دکتر اعلایی و دکتر احمدی )
دوشنبه تا  5 شنبه عصرکودکان
( خانم معقولی)
3/9/97
لغایت
23/9/97

 
شنبه  شب  اورژانس امیرالمومنین  ( دکتر اعلایی و دکتر احمدی ) 2شنبه تا  5 شنبه عصر داخلی مردان امیرالمومنین  ( خانم ابراهیم زاده)  1شنبه  تا 3 شنبه   صبح اورژانس امیرالمومنین  و 4 شنبه عصر  اورژانس امیرالمومنین
( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )
پایگاه ها  
( طبق برنامه پیوستی)
3 شنبه و 4 شنبه صبح  سوختگی مردان تبریز ( آقای مهدوی ) و عصرکاری تعمیر آمبولانس تبریز ( آقای پاک پرور)
دوشنبه تا  5 شنبه عصرکودکان
( خانم معقولی)
24/9/97
لغایت
21/10/97

 
3 شنبه و 4 شنبه صبح  سوختگی مردان تبریز ( آقای مهدوی ) و عصرکاری تعمیر آمبولانس تبریز ( آقای پاک پرور) شنبه  شب  اورژانس امیرالمومنین  ( دکتر اعلایی و دکتر احمدی ) 2شنبه تا  5 شنبه عصر داخلی مردان امیرالمومنین  ( خانم ابراهیم زاده)  1شنبه  تا 3 شنبه   صبح اورژانس امیرالمومنین  و 4 شنبه عصر  اورژانس امیرالمومنین
( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )
پایگاه ها  
( طبق برنامه پیوستی)
دوشنبه تا  5 شنبه عصرکودکان
( خانم معقولی)
اسامی دانشجویان فاروق عزیزی مبین کفاشی
 
شاهین پناهی محمد مقدم
 
جلال جهانگیری
دیاکو فتحی میثم خلیل زاده
 
علیرضا ابراهیمان
 
عادل قوردویی ابراهیم حسینی
 
پدرام فرزین فر فرشید ملک لر
 
رضا حق شناس سجاد خمیرگیر اصل
 
امانج عبداللهی
 
اکبرنعمتی علیرضا اکبرزاده امیرضا علیزاده میلاد رحیمی
 
هادی رسول زاده
رضا داداش زاده میلاد فرنوری رضا محمدلاوی
 
 
اکبر داداشی
یاسین سهرابی
 
مهدی ملک زاده لله لو   سعید رضازاده
 
اصلان طاهری
 
سینا بیژن
 
برنامه کارآموزی در عرصه فوریت پزشکی کاردانی ترم 4  در نیمسال اول 98-97 (فوریتهای داخلی 2 (5/1واحد) -تروما 2(1واحد) -اطفال(1واحد) -احیای قلبی ریوی(1واحد) –
نگهداری و تعمبرآمبولانس(5/0واحد) - کارآموزی پایگاهها (3واحد) ( مدت کارآموزی 408 ساعت )
 
توجه : داشتن کارت شناسایی و یونیفرم ( روپوش سفید –شلوار مشکی– کفش سفید ) الزامی می باشد . کارآموزی در  صبح کاری از ساعت 13-8 و عصرکاری 19-14 و شبکاری 24-19
 می باشد  .
 
 
 
 
       مائده ع لی زاده                                 پروین چراغی                  خانم دکتر حق گشایی و اسماعیل مقصودی                                دکتر غلامرضا فرید اعلایی
مدیرگروه  فوریت پزشکی                   رئیس آموزش                             معاون آموزشی بیمارستان                                    معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه