بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 4 هوشبری

ترم 4 هوشبری
 
تاریخ شروع و پایان گروه 1 گروه2 گروه 3
24/6/97
لغایت 15/8/97

 
شنبه تا  5 شنبه  صبح اتاق عمل
بیمارستان شهید بهشتی
( شنبه و 1 شنبه آقای دکتر قدسی فر و 3شنبه آقای دکتر ارجمند و
 2و 4 و 5 شنبه با هماهنگی خانم صدقی  پزشکان بیهوشی ) (گروه الف و ب )
شنبه تا 5 شنبه ( به جز سه شنبه )   صبح
اتاق عمل  بیمارستان امیرالمومنین
(شنبه و یک شنبه  آقای دکتر ارجمند
 2 و 3و 4و 5 شنبه آقای دکتر قدسی فر)
(گروه الف و ب )
گروه الف ) شنبه  و 1 شنبه صبح و
 2شنبه  صبح و 3 شنبه عصر و
4 شنبه 5 شنبه عصر

 
3 شنبه  عصر   و 4 شنبه شب  اورژانس  بیمارستان امیرالمومنین   ( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )(  گروه الف و ب ) گروه ب ) شنبه و 1 شنبه عصر و
2 شنبه عصر و سه شنبه صبح  و
4شنبه و 5 شنبه صبح

 
بیمارستان امیرالمومنین ICU
( آقای دکتر ارجمند و خانم مجرد و خانم مستوفی)
19/8/97
لغایت      29/9/97

 
گروه الف ) شنبه  و 1 شنبه صبح و
 2شنبه  صبح و 3 شنبه عصر و
4 شنبه 5 شنبه عصر

 
شنبه تا  5 شنبه  صبح اتاق عمل
بیمارستان شهید بهشتی
( شنبه و 1شنبه آقای دکتر قدسی فر و 3 شنبه آقای دکتر ارجمند و
 2و 4 و 5 شنبه با هماهنگی خانم صدقی  پزشکان بیهوشی ) (گروه الف و ب )
شنبه تا 5 شنبه ( به جز سه شنبه )   صبح
اتاق عمل  بیمارستان امیرالمومنین
(شنبه و یک شنبه  آقای دکتر ارجمند
 2 و 3و 4و 5 شنبه آقای دکتر قدسی فر)
(گروه الف و ب )
گروه ب ) شنبه و 1 شنبه عصر و
2 شنبه عصر و سه شنبه صبح  و
4شنبه و 5 شنبه صبح

 
3 شنبه  عصر   و 4 شنبه شب  اورژانس  بیمارستان امیرالمومنین   ( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )(  گروه الف و ب )
بیمارستان امیرالمومنین ICU
( آقای دکتر ارجمند و خانم مجرد و خانم مستوفی)
1/10/97
لغایت      11/11/97

 
شنبه تا 5 شنبه ( به جز سه شنبه )   صبح
اتاق عمل  بیمارستان امیرالمومنین
(شنبه و یک شنبه  آقای دکتر ارجمند
 2 و 3و 4و 5 شنبه آقای دکتر قدسی فر)
(گروه الف و ب )
گروه الف ) شنبه  و 1 شنبه صبح و
 2شنبه  صبح و 3 شنبه عصر و
4 شنبه 5 شنبه عصر

 
شنبه تا  5 شنبه  صبح اتاق عمل
بیمارستان شهید بهشتی
( شنبه و 1شنبه آقای دکتر قدسی فر و 3شنبه آقای دکتر ارجمند و
 2و 4 و 5 شنبه با هماهنگی خانم صدقی  پزشکان بیهوشی ) (گروه الف و ب )
3 شنبه  عصر   و 4 شنبه شب  اورژانس  بیمارستان امیرالمومنین   ( خانم دکتر ابراهیم زاده و خانم دکتر یعقوبی و آقای دکتر شهاب مقدم )  (گروه الف و ب ) گروه ب ) شنبه و 1 شنبه عصر و
2 شنبه عصر و سه شنبه صبح  و
4شنبه و 5 شنبه صبح

 
بیمارستان امیرالمومنین ICU
( آقای دکتر ارجمند و خانم مجرد و خانم مستوفی)
اسامی دانشجویان گروه الف )زهرا سیاحی- سمانه سعیدآذر- سکینه امیر فرجی –
ب) سمیه صادقی- فرشید رسولی گروه
الف) نرگس قنبری – شبنم غفاری – زهرا سلطانی-
 
 ب) مهدیه جسور- زهرا ذوالفقاری
الف) آیسان عابدی- سودا قدرت نماوش- نیلوفر عطایی-
ب)  زهرا داوری- زهرا محمودی
 
برنامه کارآموزی کاردانی هوشبری ترم 4 در نیمسال اول 98-97  
12  واحد   (مدت کارآموزی 612 ساعت)
 
توجه : داشتن کارت شناسایی و یونیفرم  الزامی می باشد . کارآموزی در  صبح کاری از ساعت 30/13-8  و عصرکاری 19-14 و شبکاری 24-19  می باشد  .
در صورت غیبت غبر موجه در کاراموزی، نمره صفر داده می شود.
 
 
 
مائده علی زاده                                         پروین چراغی                  دکتر حق گشایی  و  اسماعیل مقصودی                                دکتر غلامرضا فرید اعلایی
 مدیرگروه اتاق عمل و هوشبری                   رئیس آموزش                         معاون آموزشی بیمارستان                           معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه